Dzisiejsza data:

6 marca 1947 - W „Dzienniku Polskim” ukazuje się ogłoszenie: „Wysoko wynagrodzę nauczenie mnie produkcji grylażowej czekolady, jak dawna >>Danusia<< Piaseckiego”.