Dzisiejsza data:

1451 VI 23 - Do Krakowa przybył Kazimierz Jagiellończyk.

1451 VI 24 - Król Kazimierz wziął udział wraz z królową Zofią i dostojnikami w procesji Bożego Ciała, prowadzonej w Rynku przez biskupa Oleśnickiego.

1451

- Staraniem biskupa Oleśnickiego papież Mikołaj V ogłosił dla Polski i Litwy rok jubileuszowy. Odwiedzający katedralny kościół Krakowa, Gniezna, Wilna lub Lwowa, i składając tam połowę kosztów pielgrzymki do Rzymu uzyskiwali odpusty.

- Wybuch epidemii zarazy morowej.

1452 - Latem wybuchła ciężka epidemia zarazy. W aktach Uniwersytetu krakowskiego odnotowano, że przeszkodziła ona w odbywaniu egzaminów do połowy września.

1453 VIII 24 - Król Kazimierz potwierdził prawa Żydów w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej oraz na Rusi Halickiej.

1453 VIII - W końcu sierpnia do Krakowa przybył Jan Kapistran, którego kazania podburzały do wystąpień antytureckich i antyżydowskich.

1453 - Z funduszów biskupa Oleśnickiego rozpoczęto na Stradomiu budowę kościoła Bernardynów.

1454 II 9 - Do Krakowa przybyła uroczyście witana Elżbieta Rakuska, kandydatka na żonę Kazimierza Jagiellończyka.

1454 II 10 - W katedrze wawelskiej biskup Oleśnicki udzielił ślubu Kazimierzowi i Elżbiecie, a następnie arcybiskup gnieźnieński koronował Elżbietę na królową.

1454 III 6 - Kazimierz przyjął w Krakowie uroczysty hołd poselstwa Związku Pruskiego, poddającego królowi polskiemu władzę nad Prusami Zakonnymi. Wybuch wojny trzynastoletniej.

1454 V 15 - Zbigniew Oleśnicki przekazał na mocy swego testamentu zakupiony przez siebie dom na Bursę Jerozolimską.

1454 - W Krakowie wybuchł pożar.

1455 V 25 - Biskupem krakowskim wybrany został kanonik krakowski, doktor teologii i praw Tomasz Strzempiński. W dniu elekcji zerwał się dzwon "Zbyszek", ufundowany przez zmarłego Zbigniewa Oleśnickiego.

1455 V 26 - Wielki pożar w Krakowie, spłonęło około 100 domów przy ulicach Grodzkiej i Kanoniczej, kościoły św. Piotra, św. Andrzeja, św. Marii Magdaleny oraz Kolegium Kanonistów.

1455 X 10 - Tomasz ze Strzempina został prekonizowany na urząd biskupa krakowskiego przez papieża Kaliksta III.

1455 - Zbudowany został drewniany kościół Bernardynów.

1456 II 15 - Władze miasta schwytały i po torturach straciły dwóch kleryków, za co biskup krakowski Tomasz Strzempiński obłożył klątwą rajców, a samo miasto wraz z przedmieściami i Kazimierzem interdyktem - stan ten trwał do 14 marca.

1456 IX 22 - Chcąc zyskać środki na prowadzenie wojny z Zakonem król Kazimierz zwrócił się do biskupa krakowskiego i kapituły o oddanie w zastaw kościelnych kosztowności. Zgodzono się tylko na udzielenie osobistych poręczeń.

1457 III 16 - Król zabronił kupcom polskim i ruskim omijania Krakowa, a kupcom norymberskim i innym obcym handlowania w Krakowie poza jarmarkami.

1457 - Jesienią na starostę krakowskiego powołano Mikołaja Pieniążka i wyposażono go w dodatkowe środki na walkę z rozbojami i najazdami rabunkowymi ze Śląska.

1458 - Na mocy przywileju królewskiego miasto założyło warsztat do bielenia płótna, śladem tego jest dzisiejsza nazwa ulicy Blich.

1460 IX 2 - Doszło do sporu po śmierci biskupa Strzempińskiego. Kapituła wybrała bowiem biskupem krakowskim Jana Lutka, wbrew królowi, który planował na to stanowisko Jana Gruszczyńskiego, a dodatkowo sytuację skomplikowało mianowanie przez papieża biskupem krakowskim Jakuba z Sienna. Spór trwał do 1463 roku i został rozwiązany po myśli króla. Od tej pory stało się zasadą, że akceptację papieską uzyskiwał będzie jedynie taki elekt kapituły, na którego zgodzi się król.

1461 VII 16 - Mieszczanie zabili Andrzeja Tęczyńskiego, król Kazimierz zasądził sprawców wydarzeń na karę śmierci.

1461 XII 6 - Miasto pozwane przed zjazd korczyński za zabójstwo Tęczyńskiego zostało skazane na ogromną kwotę 80 tysięcy grzywien.

1462 I 15 - Wykonano wyrok (w sprawie Tęczyńskiego) i 3 rajców i 3 przedstawicieli pospólstwa zostało ściętych.

1462 IV 27 - Wybuch wywołany w podziemiach klasztoru Dominikanów, gdzie niektórzy bracia prowadzili doświadczenia alchemiczne, zerwał dach kościoła i spowodował pożar, w którym spłonęła prawie połowa miasta. Szkody oszacowano na ogromną kwotę 200 000 florenów.

1464 IV 3 - Przez Kraków przechodziło około 12 000 krzyżowców, idących na Węgry przeciwko Turkom, doszło do wystąpień antyżydowskich, król ukarał miasto karą 3 000 grzywien.

1464 IV 4 - Na zamku wawelskim schronili się Żydzi mieszkający przy ul. Św. Anny - uciekali przed napadami żołnierzy przygotowujących się do krucjaty przeciwko Turkom.

1464 - Rozpoczęto budowę kolegium przy ulicy Brackiej.

1465 IV 7 - Spalił się Stradom, ogień pochłonął kościół i szpital św. Jadwigi.

1465 V 26 - W czasie kazania runęła część sklepienia w kościele Franciszkanów.

1465 V 27 - Wskutek pożaru zawaliła się wieża kościoła Franciszkanów.

1465 VI 5 - W kalendarzu kościoła NPM odnotowano trzęsienie ziemi.

1465 VII 3 - Biskupa Jana Gruszczyńskiego wybrano arcybiskupem gnieźnieńskim. Jego następcą w Krakowie został Jan Lutek.

1466 - Od sierpnia do grudnia panowała zaraza morowa prawie w całej Polsce. Jej ofiarami w Krakowie padli wójt i jego zastępca, niektórzy rajcy i wielu mieszczan.

1467 X 10 - Przed wrześniem Kazimierz Jagiellończyk ustanowił Jana Długosza wychowawcą swoich synów.

1467

- Późnym latem znów wybuchła zaraza morowa w Krakowie. Król z królową udali się na Litwę, dzieci królewskie do 1468 roku przebywały w klasztorze tynieckim.

- Powstał tryptyk Trójcy świętej w katedrze wawelskiej.

1468 VIII 3 - Spadły gwałtowne deszcze, woda zatopiła Stradom i podeszła pod mury Krakowa.

1468 - Król aprobował "Wielki wilkierz", regulujący sprawy samorządu miejskiego.

1469 IV 27 - Król przybył ze Lwowa do Krakowa, mowę powitalną po polsku wygłosił jego syn Kazimierz.

1469

- Rozpoczęto budowę Collegium Minus przy ulicy Gołębiej.

- Jan Thurzo założył z Janem Tesznerem hutę miedzi i srebra w podkrakowskiej Mogile.

1470

- Zaraza morowa w Krakowie.

- Podjęto prace nad odbudową części Collegium Maius zniszczonej przez pożar i rozbudową budynków uniwersyteckich.

1471 V 12 - Król Kazimierz Jagiellończyk powrócił z Litwy do Krakowa i wysłał poselstwo do Pragi w sprawie przyjęcia na tron czeski Władysława Jagiellończyka.

1471 VI 16 - Władysław Jagiellończyk, jako czeski król elekt, zaprzysiągł 19 artykułów przedstawionych przez delegację czeską, gwarantujących prawa i przywileje czeskie.

1471 VII 25 - Władysław Jagiellończyk opuścił Kraków i udał się do Pragi celem objęcia tronu.

1471 - Biskupem krakowskim został Jan Rzeszowski.

1472 VI 22 - Jan Długosz osadził na Skałce eremitów św. Augustyna, zwanych paulinami.

1472 VII 28 - Poselstwo chana Tatarów krymskich Mengli Gireja zawarło w Krakowie przymierze z Polską.

1472 - Zaraza morowa w Krakowie.

1473 VII 26 - W pożarze na Stradomiu spłonęły kościoły i klasztory św. Jadwigi i św. Bernarda.

1473 X 16 - Jan Długosz nabył dom, w którym powstała nowa Bursa Kanonistów (Kolegium Długosza).

1473 X 26 - Kazimierz Jagiellończyk potwierdził Krakowowi prawo składu (depositorium generale).

1473

- Pierwszy warsztat drukarski na ziemiach polskich Kaspra Straubego wydał pierwszy druk. Był to kalendarz ścienny "Almanach na rok 1474".

- Król ufundował kaplicę św. Krzyża na Wawelu.

1474 VIII 1 - Spłonęło Kolegium Jurystów.

1474

- Ukazał się w Krakowie pierwszy druk, kalendarz na rok 1474.

- Założono szpital dla ubogich scholarów.

- W Małopolsce wydzielono trzecie województwo (lubelskie).

1475 III 31 - W pożarze spłonęło 100 domów i dwie baszty.

1475 V 26 - Rada Miejska ostatecznie wykupiła od króla urząd wójtowski (przejęty przez władcę po buncie wójta Alberta) i sama pobierała taksy sądowe. Postanowiono, że żaden rajca nie może być wójtem.

1475 VII 24 - Mosty zostały zerwane przez wylew Wisły.

1475

- Wiosną w Krakowie przebywało poselstwo szacha perskiego, stąd udało się na Węgry, do Wenecji i Rzymu.

- Wydano w Polsce pierwszą książkę drukowaną (prawdopodobnie w warsztacie Kaspra Straube) - Jana de Turrecremata Explantio in psalterium.