Dzisiejsza data:

8 maja 1946 - Po manifestacjach trzeciomajowych książę metropolita Sapieha wystosował telegram do Bieruta, wyrażając w nim sprzeciw wobec aktów terroru i masowych aresztowań, które wówczas nastąpiły.