Dzisiejsza data:

15 lipca 1595 - Zygmunt III król polski, wobec częstego pozywania przedmieszczan podzameckich przed inne sądy, potwierdza im wieczyście prawo magdeburskie, wyłącza spod jurysdykcji wojewodów i kasztelanów, zachowując jedynie podległość staroście lubelskiemu; zezwala nie stawiać się na pozwy innych jurysdykcji we wszelkich sprawach, bowiem właściwy dla nich, także w sprawach karnych, jest sąd wójtowski podzamecki, od którego przysługuje apelacja do starosty, a następnie do króla; wójt ma odpowiadać przed starostą ale z zachowaniem przepisów prawa magdeburskiego. Król zezwala nadto na zakładanie na Podzamczu bractw i cechów, zwłaszcza cechu piwowarów.