Dzisiejsza data:

1 lipca 1532 - Zygmunt król polski na prośbę m. Lublina powtarza i potwierdza poniższy dokument:

           1532,18 czerwca, [Lublin], Andrzej Lasota z Łopiennika podkomorzy generalny i podsędek ziemi lubelskiej, na podstawie wpisu do ksiąg podkomorskich, oznajmia o wyznaczeniu granic między posiadłościami Jana z Oleśnicy wojewody lubelskiego z jednej, a m. Lublina z drugiej strony, powtarzając poniższy akt graniczny:

           1532,11 kwietnia, [w polu] Andrzej [Tęczyński] z Tęczyna wojewoda krakowski, Piotr [Firlej] z Dąbrowicy kasztelan chełmski, Andrzej Lasota z Łopiennika podkomorzy i podsędek, Piotr z Bystrzejowic sędzia i Jerzy Czerny z Witowic stolnik lubelski, jako ustanowieni przez króla komisarze, wyznaczają granice między wsiami Dys i Dłotlice należącymi do wojewody lubelskiego a m. Lublinem.