Dzisiejsza data:

30 sierpnia 1535

- Zygmunt król polski na prośbę mieszczan lubelskich potwierdza i poleca wydać pod pieczęcią wiszącą poniższy dokument, wcześniej wydany pod pieczęcią wyciśniętą.1511, 25 stycznia, Piotrków.

- Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument wydany wcześniej pod pieczęcią sygnetową, nakazując wydanie go pod pieczęcią średnią (sigilloque nostro mediocri).1535, 23 kwietnia, Wilno.