Dzisiejsza data:

25 sierpnia 1535 - Zygmunt król polski na prośbę rajców i mieszczan lubelskich, wydaje pod pieczęcią średnią (sigillum mediocre) poniższy dokument wcześniej wystawiony pod pieczęcią sygnetową: 1535, 21 kwietnia, Wilno.