Dzisiejsza data:

1501 III 6 - Piotr Kmita został nominowany na wojewodę krakowskiego.

1501 VII 28 - Uroczysty pogrzeb króla Jana Olbrachta.

1501 IX 30 - Rajcy krakowscy uczestniczyli w Piotrkowie w elekcji Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski.

1501 XII 12 - Koronacja Aleksandra Jagiellończyka w katedrze na Wawelu przez najmłodszego syna Kazimierza Jagiellończyka - arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski kardynała Fryderyka Jagiellończyka, w obecności między innymi Elżbiety Rakuszanki.

1501

- Miasto otrzymało prawo ściągania podatku mostowego.

- Do Krakowa przybył Franciszek Florentczyk, sprowadzony do przebudowy Zamku Wawelskiego.

1502 II -Zakończył obrady sejm koronacyjny (obrady trwały od 12 grudnia 1501 roku).

1502

- Augustianie sprzedali dęby rosnące na cmentarzu przykościelnym.

- Rozpoczęto budowę nowych organów w katedrze wawelskiej. Prace skończono w 1506 roku.

1503 IV 5 - W Katedrze Wawelskiej odbył się pogrzeb kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Pochowany został w prezbiterium katedry, a okazały nagrobek z brązu wystawił mu jego brat król Zygmunt.

1503 VI 10 - Ukazał się najstarszy krakowski druk Kaspra Hochfedera Compendiosa ars de epistolis.

1503 - Jan Haller rozpoczął działalność drukarską w Krakowie.

1504 IX 16 - Zgodnie z orzeczeniem króla kupcom krakowskim wolno handlować we Lwowie z kupcami obcymi.

1504

- Ukończony został poliptyk przedstawiający legendę św. Jana Jałmużnika, stanął na ołtarzu w specjalnej kaplicy przy kościele św. Katarzyny na Kazimierzu.

- Złotnik Marcin Marciniec wykonał relikwiarz na głowę św. Stanisława, fundacji królowej Elżbiety oraz jej dwóch synów - Jana Olbrachta i Fryderyka.

- Pierwsza udokumentowana źródłowo, doroczna procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę.

1505 V 19 - Piorun uderzył w Lubrankę, wieżę zamku wawelskiego.

1505 IX 21 - Pochowano Elżbietę Rakuszankę.

1505 IX 30

- Król Aleksander wydał dekret o likwidacji osady stradomskiej i przeniesieniu jej mieszkańców do Kazimierza. Dekret nie został zrealizowany.

- Oficyna Hallera uzyskała przywilej królewski na wyłączność druków państwowych.

1505

- Powstał Kodeks Behema.

- Murator Hanusz zakończył budowę sklepienia kościoła św. Katarzyny.

- Powstała instytucja lekarza miejskiego.

- Zaraza morowa w Krakowie.

1506 I 27 - W drukarni Hallera ukończono druk Statutu Jana Łaskiego, urzędowego zbioru prawa polskiego. Był to pierwszy ilustrowany druk polski, zawierał między innymi Bogurodzicę.

1506 II 25 - Jan Haller, w zamian za druk Statutu Łaskiego, otrzymał od króla Aleksandra Jagiellończyka uwolnienie od wszelkich podatków i danin, jak długo będzie drukował w Polsce.

1506

- Zaraza morowa w Krakowie.

- Zakończono budowę nowych organów w katedrze wawelskiej. Prace rozpoczęto w 1502 roku.

1507 I 24 - W katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński Andrzej Boryszewski dokonał koronacji Zygmunta I.

1507 I 25 - Król Zygmunt w koronie i szatach królewskich zjechał konno do miasta i przyjął hołd oraz przysięgę wierności od Rady Miasta oraz otrzymał klucze od miasta.

1507 III 21 - Na wojewodę krakowskiego został nominowany Mikołaj Kamieniecki.

1507

- Zaraza morowa w Krakowie.

- W Krakowie spalono na stosie Żyda oskarżonego o blużnierstwo.

1508 I 25 - Obrady rozpoczął sejm, trwały do 22 lutego 1508 roku.

1508 II 22 - Zakończyły się obrady sejmu, trwały od 25 stycznia 1508 roku.

1508 - Zaraza morowa w Krakowie.

1509

- Klasztor zwierzyniecki darował królowi grunt nadwiślański, gdzie później powstał wielki ogród królowej Bony.

- W Krakowie wydrukowana została pierwsza praca Mikołaja Kopernika, tłumaczenie z greki na łacinę, Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych Teofilakta Symokatty, pisarza i historyka bizantyńskiego z VII wieku. Wierszowany wstęp napisał Wawrzyniec Korwin, przyjaciel Kopernika z okresu jego krakowskich studiów.

- W Krakowie wydano jako pierwszy w Polsce drukowany podręcznik arytmetyki (było to dzieło Jana de Sacrobosco "De Algorismo" zawierające naukę rachunków na dodatnich liczbach całkowitych).

1510 I 6 - Do Krakowa przybył Jakub Pizo (Piso), poseł papieża Juliusza II z misją skłonienia Polski do udziału w wojnie antytureckiej.

1510 VII 25 - Florian Ungler, dotychczasowy pracownik Jana Hallera, założył własną drukarnię, jedną z najbardziej zasłużonych dla kultury polskiej.

1512 II 6 - Do Krakowa uroczyście wjechała Barbara Zapolya, narzeczona królewska.

1512 II 8 - Ślub Zygmunta I z Barbarą i jej koronacja.

1512 II 14 - Rozpoczął obrady sejm koronacyjny (obrady trwały do 28 lutego).

1512 II 28 - Zakończył obrady sejm koronacyjny (obrady trwały od 14 lutego).

1512 - Zaraza morowa w Krakowie.

1513

- Na sejmiku szlachty krakowskiej w Nowym Korczynie zostali nobilitowani mieszczanie krakowscy w uznaniu dawnych zasług.

- Dyplom królewski zatwierdził uchwałę sejmiku w Nowym Korczynie.

- Florian Ungler wydał popularny modlitewnik Raj duszny (Hortulus animae) w tłumaczeniu Biernata z Lublina, pierwszą drukowaną książę w języku polskim.

- Ukazał się "Algorytm liniowy (Algorithmus linealis...)" Jana z Łańcuta - pierwsza, powstała w kręgu Uniwersytetu Krakowskiego, książka wykładająca arytmetykę.

1514

- Kniaź Konstanty Ostrogski odbył triumfalny wjazd do miasta po zwycięskiej bitwie pod Orszą.

- Florian Ungler wydał (po łacinie) Ortographia seu modus recte scribendi et legendi polonicum idioma, traktat o ortografii polskiej Stanisława Zaborowskiego.

1515 II 12 - Na zamku wawelskim rozpoczął obrady sejm walny (trwał do 5 marca).

1515 III 5 - Na zamku wawelskim zakończył obrady sejm walny (rozpoczęły się 12 lutego).

1515 X 2 - Odbyły się uroczystości pogrzebowe ukochanej małżonki króla, Barbary.

1515

- W oficynie Hallera zastosowano po raz pierwszy czcionki o kroju antykwy.

- Powódź zalała Stradom, niszcząc most na Wiśle.

- Wybuchła zaraza morowa i trwała do następnego roku.

1516 IX 5 - U Franciszkanów zamordowano przełożonego, włoskiego zakonnika Alberta Fontyna, który starał się przywrócić surową regułę zakonną. Dziesięciu sprawców złapano i ukarano śmiercią na Rynku.

1517 V 9 - Piotr Danielowicz z żoną podarowali Uniwersytetowi posiadłość Królowa Wola koło Łobzowa z przeznaczeniem na uposażenie katedry gramatyki (stąd późniejsza nazwa tego miejsca Gramatyka).

1517 XII 6 - W Neapolu księżniczka Bona została per procura zaślubiona Zygmuntowi I.

- Powstała oficyna wydawnicza Hieronima Wietora.

- Zaraza morowa w Krakowie.

- Architekt i budowniczy Berrecci przedstawił królowi model przyszłej kaplicy Zygmuntowskiej.

1518 I 28 - Na Rynku odbył się turniej rycerski, w obecności króla i posła cesarskiego, po którym przyjmowano monarchę na ratuszu.

1518 II 4 - Sejm rozpoczął w Krakowie obrady, trwały do 19 kwietnia 1518 roku.

1518 III 5 - Mikołaj z Chrzanowa został mianowany organistą katedralnym.

1518 IV 15 - Do Krakowa uroczyście przybyła z licznym orszakiem druga żona Zygmunta I księżniczka Bona Sforza.

1518 IV 18 - W katedrze wawelskiej prymas Jan Łaski, w asyście biskupów krakowskiego i poznańskiego, udzielił ślubu Zygmuntowi I i księżniczce Bonie Sforzy, po czym Bonę koronował.

1518 IV 19 - Sejm zakończył obrady, trwały od 4 lutego 1518 roku.

1518 - Król zezwolił zamieszkać w Polsce emigrantom żydowskim wygnanym z miast czeskich i morawskich. Osiedlali się oni licznie w Kazimierzu.

1519 - Zaraza morowa w Krakowie.

1520

- Stracono burmistrza i dwóch rajców kazimierskich skazanych przez sąd królewski za niesłuszne skazanie na ścięcie w 1518 roku trzech szlachciców, którzy dopuścili się w mieście napadu i gwałtu.

- Na Akademii Krakowskiej odbył się pierwszy wykład z języka greckiego.

- Seweryn Boner został burgrabią krakowskim.

- Król Zygmunt wydał pierwsze edykty kontrreformacyjne.

1521 VI 28 - Z odlewni obok murów miejskich dostarczono do katedry wawelskiej wspaniały dzwon, który otrzymał imię króla: Zygmunt.

1521 VII 9 - Uroczyście, w obecności obojga królestwa wraz z dworem i tłumu mieszkańców, wciągnięto Dzwon Zygmunta na wieżę katedralną.

1521 VII 13 - Kraków po raz pierwszy usłyszał głos Dzwonu Zygmunta.

1521 X 18 - Doszło do sporu o rozdział podatków, dlatego też król powołał do życia organ kontroli Rady Miejskiej - instytucję "32 mężów".

1521 - U Jana Hallera ukazało się dzieło Chronica Polonorum Macieja Miechowity.

1522 III 9 - Doszło do tumultu z ofiarami śmiertelnymi, wznieconego przez czeladników rzeźniczych.

1522

- W Krakowie odbył się pierwszy proces przeciw luteranom.

- Na terenie Blechów, za kościołem św. Wawrzyńca, znajduje się folwark miejski, zwany „Langpetrowskim”.

1523 II 2 - Sejm rozpoczął w Krakowie obrady, trwały do 11 kwietnia 1523 roku.

1523 IV 11 - Sejm zakończył obrady, trwały od 2 lutego 1523 roku.

1523

- Do Krakowa przybyło w 500 koni poselstwo moskiewskie.

- Nieznany sprawca dokonał zamachu na króla Zygmunta I.

- Zaraza morowa w Krakowie.

1524 IV 6 - Biskupem krakowskim został Piotr Tomicki.

1524

- Na wieży ratuszowej zamontowano bardzo kosztowny zegar, zamówiony w Norymberdze, który wybijał godziny i kwadranse.

- Pospólstwo wniosło nowe skargi przeciwko radzie.

- Do Krakowa przybył malarz Jan Suess z Kulmbachu.

- Z inicjatywy biskupa Tomickiego w kościele Mariackim urządzono cykl kazań, skierowanych przeciwko nauce Lutra.

1525 IV 9 - W Krakowie zawarto traktat między Koroną i Prusami Zakonnymi kończący wojnę polsko - krzyżacką, potwierdzający sekularyzację Zakonu.

1525 IV 10 - Dotychczasowy wielki mistrz krzyżacki, odtąd dziedziczny książę pruski, Albrecht Hohenzollern, złożył na Rynku królowi Zygmuntowi hołd lenny.

1525

- Wśród rzemieślników można zaobserwować pierwsze przejawy reformacji.

- Zaraza morowa w Krakowie.