Dzisiejsza data:

2 lipca 1451 - Kazimierz [Jagiellończyk] król polski zatwierdza wyrok sądu komisarskiego w sporze między radą miejską i mieszczanami lubelskimi a wójtem dziedzicznym, Janem Pieczeniem. Na mocy wyroku mieszczanie wieczyście zachowywali prawo niemieckie, natomiast wójt miał obowiązek rozsądzać ich sprawy pod karą 100 grzywien. Odbudowane przez wójta po pożarze miasta kramy pod ratuszem, stanowiły jego wieczystą własność a zajmujący je kramarze winni płacić z nich czynsz wójtowi i jego sukcesorom. Wójtowi zostały też przysądzone jatki rzeźnicze, zarówno znajdujące się w miejscach z dawna na nie przeznaczonych, jak 4 inne, o których toczył spór z radą. Król odłożył decyzję w sprawie wymaganego przez wójta czynszu od sukienników do czasu wydania wyroku przez sąd sześciu miast zastrzegając jednakże, że w przypadku gdy będzie on przychylny dla wójta, sukiennicy muszą zapłacie czynsze bieżące i zaległe. W konflikcie dotyczącym piekarzy, król zapowiedział podjęcie decyzji podczas swego pobytu w Lublinie.