Dzisiejsza data:

1401 VI 15 - Król Władysław Jagiełło uposażył Uniwersytet prebendami kolegiaty św. Floriana.

1401 VII 16 - Do Krakowa przybyła Anna, córka Wilhelma.

1401

- Rozpoczęto budowę drugiej linii murów miejskich.

- Wzmianka o domu miejskim na Zwierzyńcu, schronieniu ubogich scholarzy.

1402 I 29 - Ślub Anny i Jagiełły w katedrze wawelskiej.

1402 II 22 - Wielkorządca krakowski potwierdził prawo Kazimierza do wolnego handlu na mięso (tzw wolnica albo sochaczki).

1403 II 25 - Koronacja Anny Cylejskiej w katedrze.

1403

- Krakowianie zarekwirowali towary torunian w odpowiedzi na wprowadzenie w Toruniu bezwzględnego prawa składu.

- Rozpoczęto budowę kolegium uniwersyteckiego przy ulicy Grodzkiej.

- W Krakowie zanotowano trzęsienie ziemi.

1404 IV 7 - Biskup krakowski Piotr Wysz założył bractwo religijne przy kaplicy św. Barbary.

1404

- Mateusz z Krakowa wydał traktat De praxi Curiae Romanae.

- Rada postanowiła wybierać rajców na okres 3 lat, odtąd funkcja w radzie stała się faktycznie dożywotnia.

- Kościół św. Wojciecha został dzięki biskupowi Wyszowi prebendą uniwersytecką.

1405 - Rada miejska zapłaciła 4 000 florenów podatku nadzwyczajnego na wykup ziemi dobrzańskiej z rąk państwa krzyżackiego.

1406 II 28 - Król odnowił prawo miejskie Kazimierza i nadał mu prawo odbywania targów w soboty.

1406 IX 4 - Został ścięty Andrzej Wierzynek za kradzież pieniędzy z kasy miejskiej.

1407 III 29 - Tumult antyżydowski w Krakowie.

1408 - W rachunkach miejskich zanotowano wydatki na spalenie świętokradcy.

1409 II 9 - Powstała pierwsza bursa ufundowana przez Jana Isnera dla studentów z Litwy i Rusi.

1409 X 22 - Wydano wilkierz regulujący handel warzywami, przyprawami i produktami zbożowymi.

1409 - Udział polskiej delegacji (z przedstawicielami Uniwersytetu Krakowskiego) w soborze pizańskim.

1410 II 25 - Zapis w najstarszej Consularia Cracoviensia (rok 1410, tom I, str. 361) przyjęty jako data utworzenia krakowskiej kongregacji kupieckiej.

1410 V 8 - Król opuścił Kraków udając się na wojnę z Zakonem Krzyżackim.

1411 II 1 - Kraków na pierwszym miejscu miast świadkujących zawarcie pokoju toruńskiego z zakonem krzyżackim.

1411 XI 25 - Zawieszenie w Katedrze Wawelskiej, z nakazu króla Władysława Jagiełły dla uczczenia zwycięstwa pod Grunwaldem, proporców zdobytych na Krzyżakach.

1412 II 17 - Ślub księcia Ernesta Żelaznego z Cymbarką.

1412 VIII 7 - Król Jagiełło przywiózł z Węgier zwrócone mu insygnia królewskie.

1412 VIII 29 - Biskupa Piotra Wysza przeniesiono na biskupstwo poznańskie a biskupem krakowskim i kanclerzem Królestwa został Wojciech Jastrzębiec, dotychczasowy biskup poznański.

1412 - Przedmieście Garbary ma zachowaną od tego roku, własną księgę wójtowsko - ławniczą prowadzoną w obrębie krakowskiej gminy miejskiej.

1413 V 8 - Na dorocznym targu św. Stanisława ogłoszono taryfę cen maksymalnych opracowaną w 1396 roku.

1414 - Wprowadzono podatek na naprawę fos.

1415 - Blisko dwustu osobowa delegacja polska przybyła na sobór w Konstancji (w jej składzie był między innymi rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic).

1417 VI 7 - O godzinie 11 nastąpiło w Krakowie całkowite zaćmienie słońca.

1417 XI 19 - Arcybiskup Jan Rzeszowski koronował w katedrze trzecią żonę Jagiełły Elżbietę Granowską.

1418 IX 7 - Ordynacja Rady Miejskiej o sposobie uchwalania wilkierzy.

1418

- Z inicjatywy króla kościół św. Anny stał się kościołem akademickim.

- Król powołał organ kontrolujący - "16 mężów", potem nastąpił stopniowy zanik tego organu.

1419 IX 4 - Król rozstrzygnął spór Kazimierza ze Stradomiem oraz zatwierdził dokument lokacyjny dla Kleparza z 1366 roku.

1419 - Kraków zalała wielka powódź, która rozniosła drewno składowane w krakowskim porcie rzecznym (obecny Plac na Groblach).

1421 III 23 - Przybył Fryderyk Hohenzollern omawiać sprawę ślubu jego syna Fryderyka z Jadwigą, córką Jagiełły.

1421 - Pierwsza oficjalna dysputa z husytami w Uniwersytecie krakowskim.

1422 II - Ślub Jagiełły z Sonką w Nowogródku.

1422 V 4 - Król nadał Krakowowi podmiejskie grunty Żabokruk.

1422 V 5 - Najstarsza wzmianka o szkole parafialnej przy kościele św. Floriana.

1422 IX 27 - Kraków świadkował na akcie pokoju melneńskiego, zawartego między Polską i Wielkim Księstwem Litewskim a Krzyżakami.

1422 X 4 - Kapituła Krakowska ustanowiła parafię w Bieżanowie.

1422 XI 19 - Władysław, król polski, pozwala mieszkańcom m. Kazimierza otoczyć miasto fosami, nawodnić je i zarybić, a dochód z tego obracać na własną korzyść.

1423 VIII 29 - Zbigniew Oleśnicki został wybrany biskupem krakowskim.

1423 X 2 - Wojewoda Tarnowski wytoczył proces rajcom o bezprawne "łapanie" Żydów.

1423 XII 19 - Arcybiskup Jan Rzeszowski konsekrował w Katedrze Wawelskiej Zbigniewa Oleśnickiego na biskupa krakowskiego.

1424 III 5 - Ceremonia koronacyjna Zofii celebrowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca.

1424 III 9 - Jagiełło zapisał żonie wsie Zagość i Bogucice.

1424 III 11 - Jagiełło zapisał żonie wiano w wysokości 20 000 grzywien groszy praskich, zabezpieczonych na Radomiu, Sączu, Bieczu, Żarnowcu, Sanoku, Inowrocławiu i Nieszawie.

1424 III - Z początkiem marca, w związku z koronacją czwartej żony Jagiełły, Sonki, do Krakowa przybyli cesarz Zygmunt i król Danii, Eryk. W Krakowie przebywali 15 dni.

1425 II 18 - W katedrze odbył się niezwykle uroczysty chrzest syna Jagiełły, Władysława.

1425 II 28 - Rada miasta Krakowa wraz z "całym pospólstwem" uznały Władysława (zwanego później Warneńczykiem), syna Władysława Jagiełły, następcą tronu w Polsce, złożyły mu hołd i poprzysięgły wierność oraz podległość, tak jak obecnemu królowi.

1425 VI 29 - Przywieziono dar kardynała Jordana de Ursinis dla króla i królowej - gwóźdź z krzyża Chrystusowego, jako akt wdzięczności za chrzest Litwy.

1425 - Kraków nawiedziła zaraza morowa.