Dzisiejsza data:

1101

- Nowym biskupem krakowskim został Czesław, wkrótce odwołany przez Bolesława Krzywoustego.

- Z tego roku pochodzi najstarszy inwentarz Skarbca Katedry Wawelskiej.

1102

- Kraków przypadł Bolesławowi Krzywoustemu.

- Biskupem krakowskim z nominacji Bolesława Krzywoustego został Baldwin.

1109 - Na biskupstwo powołany został Maur, prawdopodobnie francuskiego pochodzenia.

1110 - Z tego roku pochodzi drugi inwentarz Skarbca Katedry.

1112Gall Anonim tworzy pierwszą kronikę polską. Przedstawia dzieje od początku dynastii Piastów, po czasy jemu współczesne.

1115 IV 19 - Biskup Maur poświęcił kryptę św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, w której został później pochowany.

1118 - Na biskupstwo krakowskie powołany został Radost.

1123 - Pod koniec 1123 roku do Krakowa przybył legat papieski Idzi, który dokonał między innymi zatwierdzenia fundacji klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, wyszczególniając całe jego uposażenie. Dokument wymienia dwie karczmy w Krakowie.

1125 - Rocznik kapitulny krakowski podaje wiadomość o pożarze Krakowa.

1138Bolesław Krzywousty w swym testamencie podjął próbę zabezpieczenia Polski przed walkami bratobójczymi za pomocą statutu sukcesyjnego i zasady senioratu.

1138 - Władzę objął Władysław II Wygnaniec, pierwszy senior.

1141 - Początek walki Władysława Wygnańca z młodszymi braćmi, (początkowo przy pomocy posiłków ruskich).

1142

- Biskupem krakowskim, po śmierci biskupa Radosta, został Robert.

- Konsekracja katedry wawelskiej, której budowę rozpoczął Władysław Herman.

1143 - Na miejsce zmarłego biskupa Roberta powołano Mateusza.

1146Władysław Wygnaniec w wyniku wojny z młodszymi braćmi został wygnany z kraju. Władzę w Krakowie objął Bolesław Kędzierzawy.

1148 - Konsekracja kościoła św. Salwatora na wzgórzu bł. Bronisławy, związana być może z przybyciem z Czech norbertanek.

1162

- Jaksa z Kopanicy funduje klasztor dla sióstr z zakonu Norbertanek sprowadzonych do Krakowa z Czech.

- Jaksa z Kopanicy podarował klasztorowi Norbertanek łąkę między Zwierzyńcem a Łobzowem - dzisiejsze Błonia.

1166 - W kapitule krakowskiej mamy po raz pierwszy poświadczonego scholastyka (magister Amilius), co dowodzi istnienia szkoły katedralnej.

1167 VI 19 - Konsekracja biskupa Gedki.

1173 - Tron wielkoksiążęcy w Krakowie objął Mieszko Stary.

1177 - Panowie krakowscy wprowadzili na tron wielkoksiążęcy Kazimierza Sprawiedliwego.

1180 - Na zjeździe w Łęczycy Kazimierz Sprawiedliwy, łamiąc zasadę senioratu, zalegalizował swoje rządy w Krakowie.

1184Kazimierz Sprawiedliwy i biskup Gedko sprowadzili z Włoch ciało św. Floriana.

1185 III 10 - Konsekrowano w katedrze wawelskiej ołtarz na cześć św. Floriana.

1185 - Na terenie wcześniej istniejącej osady (późniejszy Kleparz) powstał kościół św. Floriana.

1186

- Biskupem krakowskim został Pełka.

- Biskup Pełka uzyskał bullę papieża Urbana III, która zapewniała biskupom krakowskim pierwsze miejsce i pierwszy głos po metropolicie.

Kazimierz Sprawiedliwy zajął dzielnicę mazowiecką, po zmarłym Leszku, synu Bolesława Kędzierzawego.

- Według tradycji, biskup krakowski Pełka ufundował kościół św. Krzyża.

1191 - Mieszko III Stary powraca na tron krakowski, po rokoszu przeciw Kazimierzowi.

1194 - Rządy regencyjne, w imieniu nieletniego syna Leszka Białego, obejmuje jego matka Helena Znojemska wraz z biskupem Pełką i palatynem Mikołajem.

1195 IX 13Mieszko Stary został przez palatyna Mikołaja powstrzymany przed zajęciem Krakowa w bitwie nad Mozgawą koło Jędrzejowa.

1198

- Władzę, na mocy porozumienia o opiece nad Leszkiem Białym, przejmuje Mieszko III Stary.

- Pierwsza wzmianka o osadzie Bawół koło kościoła św. Wawrzyńca.

1199Mieszko Stary po raz kolejny objął władzę w Krakowie.

1200 V 3 - Pierwsza wzmianka o trzęsieniu ziemi w Krakowie.