Dzisiejsza data:

1351-1375

1351 - Na Stradomiu założono szpital św. Jadwigi.

1352 IV 4 - Najstarsza wzmianka o domu beginek w Krakowie.

1352 V 19 - Król pożyczył od rajców miejskich 1 600 kóp groszy.

1353Król wydał dekret zabraniający korzystania z drogi na Ruś obcym kupcom, nadając w ten sposób monopol krakowianom na handel.

1354 X 6Król wydał przywilej zabraniający prowadzenia w Krakowie handlu pomiędzy przybyłymi kupcami nie krakowskimi ( „gościa z gościem”).

1355 I 24 - Wydano tzw. akt budziński, na mocy którego możnowładztwo małopolskie potwierdziło prawa Ludwika do korony polskiej, a ten w zamian potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje.

1355

- Według Jana Długosza rozpoczęto przebudowę kościoła św. Michała na Wawelu.

- Z fundacji Mikołaja Wierzynka rozpoczęto budowę prezbiterium (obecnego) Kościoła Mariackiego w Krakowie - budowę zakończono w 1365.

- Wzmiankowana jest w księdze miejskiej szkoła przy kościele NPM.

1356 X 5

Kazimierz Wielki powołał do życia Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim, którego zadaniem było rozstrzyganie spraw spornych w miastach królewskich.

Król ustanawia Sąd Sześciu Miast, w którym ławnicy z Wieliczki zasiadają na równi z ławnikami z Krakowa, Olkusza, Kazimierza, Sącza i Bochni.

1357 - Na terenach podkrakowskiej wsi Łobzów, król Kazimierz Wielki, wznosi zamek, przekształcony później przez Stefana Batorego w renesansowy pałac.

1357 XI 7 - Kazimierz, król polski, sprzedaje mieszczanom miasta Kazimierza wieś Zabłocie za 120 grzywien groszy praskich i nadaje jej równocześnie prawo magdeburskie.

1358 XII 7Kazimierz nadał mieszczaństwu wielki przywilej, który potwierdzał dotychczasowe uprawnienia, zwiększał dochody miejskie, regulował zasady funkcjonowania wyszczególnionych instytucji miejskich.

1358

Król zrzekł się na rzecz miasta prawa do większości należących do króla obiektów na Rynku krakowskim.

- Wzmianka o wybudowaniu na Rynku, między Sukiennicami a kościołem św. Wojciecha, Małej Wagi.

1360 VII 6Król nakazał, by na szlakach prowadzących na Ruś włodzimierską i halicką (w Krzeszowie i Lubaczowie), nie pobierano ceł od kupców krakowskich.

1360 IX 29 - Około św. Michała zaczęła się i trwała do połowy następnego roku morowa zaraza, której towarzyszył głód.

1361 X 5 - W Krakowie odbył się wielki wiec ustawodawczy.

1362 VII 6 - Pomiędzy królem Kazimierzem i księciem austriackim Rudolfem IV uzgodniono warunki kontaktów handlowych między Wiedniem a Krakowem.

1363 I 13 - Miasto nabyło od króla kompleks przed bramą Szewską: Czarną Wieś i Czarną Ulicę wraz z pobrzeżem - przyszłe Garbary.

1363 V 21 - W Krakowie odbyły się zaślubiny cesarza Karola IV z Elżbietą Pomorską, wnuczką Kazimierza Wielkiego.

1364 III 28 - Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki w obecności króla Kazimierza dokonał uroczystej konsekracji nowej katedry na Wawelu.

1364 V 12 - Król Kazimierz wydał uroczysty przywilej powołujący do życia krakowskie studium generale, czyli uniwersytet.

1364 IX 1 - Papież Urban V wydał bullę zatwierdzającą powołanie Uniwersytetu.

1364 IX - Zjazd monarchów w Krakowie, według legendy podjętych ucztą przez Mikołaja Wierzynka, bankiera króla Kazimierza.

1364Król nadał prawa miejskie Skawinie.

1365 II 10 - Norymberczycy dostali od króla zezwolenie na 20 lat na uczęszczanie z towarem przez Kraków na Ruś.

1366 IV 13 - Magistrat zawarł umowę z klasztorem norbertanek na zamianę kamienicy na ulicy Floriańskiej na ziemię, dzisiejsze Błonia.

1366 VI 25Król podniósł do godności miasta na prawie magdeburskim dotychczasową osadę Wysokie Miasto i nadał nazwę Florencja (od kościoła parafialnego św. Floriana). W XV wieku pojawia się jej druga nazwa Kleparz.

1366 - Wzmianka o cegielni na Zwierzyńcu.

1367 II 12 - Wielki pożar Krakowa.

1367

- Biskupstwo krakowskie po śmierci Bodzęty objął Mokrski.

Kazimierz potwierdził przywileje nadane Żydom małopolskim.

- Król przeprowadza reformę monetarną, wprowadza do obiegu grosz krakowski.

1368 II 22 - Mieszczanie od Ludwika Andegaweńskiego otrzymali przywilej handlu na terenie Węgier.

1368

Król mianował swojego bankiera Żyda Lewko, żupnikiem krakowskich żup solnych oraz dzierżawcą mennicy krakowskiej.

- Według królewskiego postanowienia rada miejska miała być powoływana przez wojewodę krakowskiego i wielkorządcę w połowie z reprezentantów cechów, a w połowie z patrycjatu.

1369 XII 12 - Król Kazimierz przekazał na rzecz katedry krakowskiej wielki krzyż z czystego złota (dziś już nie istniejący) wysadzany drogimi kamieniami.

1370 VIII 6 - Król Kazimierz Wielki ustanowił coroczny jarmark na Kazimierzu w dniu św. Wawrzyńca.

1370 X 30 - Na Zamek Królewski na Wawelu przywieziono ciężko chorego króla Kazimierza Wielkiego, zmarł 5 listopada o wschodzie słońca.

1370 XI 7

- Pochowano króla Kazimierza Wielkiego w tymczasowym grobie z prawej strony głównego ołtarza Katedry Wawelskiej. Egzekwie odprawił arcybiskup Jarosław Skotnicki w towarzystwie dwóch biskupów.

- Do Krakowa przybył Ludwik Andegaweński.

1370 XI 17 - Ludwik Andegaweński został przez Jarosława Bogorię koronowany na Wawelu na króla Polski.

1370 XI 19 - Ludwik Andegaweński urządził, w sposób bardzo wystawny, uroczystości pogrzebowe pochowanego już króla Kazimierza.

1370

- Kolejna zaraza morowa.

- W księdze miejskiej wzmiankowana jest szkoła żydowska w Krakowie.

1371 I 1 - Królowa Elżbieta uregulowała prawa Krakowa w handlu z Węgrami i Rusią.

1372 VII 18 - Elżbieta nadała miastu prawo składu na towary przywożone "ze wszystkich stron świata".

1372 VII 20 - Elżbieta, królowa polska i węgierska, nadaje szpitalowi św. Ducha w Krakowie 26 grzywien groszy praskich z żup bocheńskich i wielickich.

1373 XI 9 - Wilkierz o obowiązku utrzymywaniu czystości na ulicy przez właścicieli przyległych kamienic i brukowaniu ulic.

1374 VIII 30 - Wilkierz o ochronie przeciwpożarowej - pierwszy Porządek ogniowy obowiązujący w mieście.

1374 IX 17 - Ludwik Andegaweński wydał dla szlachty polskiej przywilej koszycki.

1374 IX 30 - Król zarządził, żeby kupcy udający się z Bochni do Torunia korzystali tylko z drogi przez Kraków, przyrzekł, że nie będzie nakładał na miasto żadnych nowych podatków, w zamian Krakowianie przyrzekają prawa andegaweńskie do korony polskiej i przy braku potomka męskiego, uznają prawa sukcesyjne do tronu polskiego jednej z jego córek.